צו קיום צוואה

כל מה שצריך לדעת על צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה

כאשר אדם מותיר צוואה יהיה צורך, בכדי לממשה, להוציא צו קיום צוואה. מסמך רשמי של רשם הירושות אשר מורה מי הם היורשים על פי הצוואה.באין צוואה הולכים לפי הליך שנקרא צו ירושה.

 

הצהרה על זכויות היורשים (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

 1.  (א)  הרשם לעניני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים: בירושה על פי דין – על ידי צו ירושה; בירושה על פי צוואה – על ידי צו קיום צוואה (להלן – צו קיום).

         (ב) ציווה המוריש חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום, ועל הנותר – צו ירושה.

 

תכנם של צו ירושה וצו קיום

 1.  (א)  צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעזבון.

         (ב)  צו קיום יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית המשפט מצא שהן בטלות.

 

כפי שניתן לראות צו קיום צוואה מצהיר ומורה כי הצוואה היא בת תוקף.

 

משמעות צו קיום צוואה

על כן המשמעות היא כי במתן הצו מי שרשום בצוואה והנכסים המשויכים אליו יוכלו לעבור לידיו.

כלומר, במידה ויש סכום כסף מסוים בבנק או דירה שנכתב בצוואה כי תינתן לאחד הילדים.

במעמד מתן הצו יהיה ניתן לפנות לבנק או לרשם המקרקעין ולהעביר את הנכס.

 

מה קורה כאשר צוואה שמתייחסת רק לחלק מנכסי הנפטר?

במצב כזה יש צורך להגיש גם צו קיום ירושה על החלקים של הנכסים אשר לא הוזכרו כלל.  נוצר מצב שיש במקביל שני צוים שממתינים להם צו קיום צוואה על החלק שהצוואה כן מתייחס אליו

התיישנות צו קיום צוואה

אין אפשרות להתיישנות של צו קיום צוואה, הצו הוא מעשה בית דין. כשם שפסק דין הוא חלוט כך גם צו קיום צוואה. ניתן לגשת למשרדי הרשם ולקבל עותק של צו קיום צוואה והוא יהיה תקף ללא התיישנות.

התנגדות לצו קיום צוואה

ישנה אפשרות בה חלק ממי שלא מופיע בצוואה ירצה להתנגד להליך של הוצאת צו קיום צוואה ויש באשפרותו לעשות זאת. במסגרת ההליך של הוצאת צו הצוואה הרשם לענייני ירושה מחויב לפרסם ברבים את דבר הבקשה:

 

הגשת התנגדויות  (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

 1.  הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

 

ניתן לראות כי החוק מאפשר להגיש התנגדויות לצו קיום הצוואה אבל הוא מגביל זאת בזמן בהתאם להוראות בפרסום באחד מהעיתונים ובהתאם לכך שלא ניתן עדיין הצו והפך אותו להחלטה חלוטה. במידה ויש התנגדויות הדיון יעבור לבית המשפט לענייני משפחה.

 

למי מותר להגיש בקשה לצו קיום צוואה?

למי שמופיע בצוואה עצמה ומעבר לכך למי שיש עניין בצוואה כמו מנהל עזבון, נושה וכדומה מותר להגיש בקשה חתומה על ידם לשם צו צוואה.

ממי מבקשים צו קיום צוואה

את הבקשה עם כל יתר המסמכים הנדרשים יש להגיש לרשם לענייני ירושה

מונה גוף על פי חוק הירושה והוא הרשם לענייני ירושה

ממונה ארצי ורשמים לעניני ירושה (תיקון מס' 0)  תשנ"ח-1998

65א.  (א) האפוטרופוס הכללי, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978, יהיה ממונה ארצי לעניני ירושה (להלן – הממונה הארצי), והמשנה לאפוטרופוס הכללי יהיה משנה לממונה הארצי.

         (ב) כל אחד מסגני האפוטרופוס הכללי, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, יהיה רשם לעניני ירושה.

         (ג) שר המשפטים רשאי למנות, נוסף על הרשמים לפי סעיף קטן (ב), עובד המדינה שהאפוטרופוס הכללי ממונה עליו, הכשיר להיות שופט של בית משפט שלום, לרשם לעניני ירושה.

         (ד) שר המשפטים יקבע, בהודעה ברשומות, את אזורי פעולתם של הרשמים לעניני ירושה.

         (ה) שמות סגני האפוטרופוס הכללי שהם רשמים לעניני ירושה לפי הוראות סעיף קטן (ב) ושמות הרשמים לעניני ירושה שמונו לפי סעיף קטן (ג) יפורסמו ברשומות.

 

ניתן לראות כי הרשם לענייני ירושה יושב תחת יחידת האפוטרופס הכללי ולכל מחוז יש ממונה אזורי. לקריאה נוספת על רשם הירושות

 

מסמכים דרושים צו קיום צוואה

ממלאים את כל המסמכים הנדרשים כמו:

איך מוציאים צו לקיום צוואה

לאחר מילוי המסמכים מעלה פונים לאחת מלשכות הרשם ומגישים את המסמכים.

צו קיום צוואה מקוון

ניתן להגיש בקשה מקוונת בצירוף יתר המסמכים הכל אונליין ,חלק מהתנאים הם הנוספים הם כי המבקשים יופיעו בצוואה.

מעבר למסמכים מעלה מעלה יש צורך בתצהיר הסתלקות ככל שיש שמישהו מסתלק מהצוואה. תנאי נוסף שיש לשים לב אליו

"אם הבקשה הוגשה באופן מקוון, יש לצרף את טופס הבקשה חתום ומאומת על-ידי עורך דין בפורמט PDF. הטופס ניתן להדפסה כחלק מתהליך ההגשה המקוונת."

 

באילו מקרים צו קיום צוואה עובר לדיון לבית המשפט

מתן צו ירושה וצו קיום על ידי בית המשפט (תיקון מס' 9)  תשנ"ח-1998

67א.  (א) על אף האמור בסעיף 66(א), בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לעניני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה:

(1)   הוגשה התנגדות לבקשה;

(2)   המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה;

(3)   היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך;

(תיקון מס' 14) תשע"ו-2016

(4)   האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר;

(5)   הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה כמשמעותה בסעיף 23;

(6)   בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר כמשמעותו בסעיף 25;

(7)   על הירושה חלות הוראות הפרק השביעי;

(8)   הרשם לעניני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.

         (ב) בקשה שהדיון בה הועבר לבית המשפט לפי סעיף קטן (א), יראו אותה כתובענה לפי סעיף 1 לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, ובית המשפט רשאי להצהיר על זכויות היורשים כאמור בסעיף 66.

         (ג) נתן בית המשפט צו ירושה או צו קיום לפי סעיף זה, יועבר העתק הצו לרשם לעניני ירושה לשם רישום לפי סעיף 73ד.

ניתן להבחין כי הדיון יעבור לבית המשפט כאשר יש התערבות של גופי מדינה כגון האפוטרופס או היועץ המשפטי לממשלה והדבר דורש קביעה שיפוטית.

הרשם לענייני ירושה מטפל בבקשות השותפות אך כשעולה נושא יותר מורכב מופנה לבית המשפט.

כך גם יש להם שיקול דעת בעצמם להעביר לבית המשפט תיק מסוים.

מעבר לכך, ישנם תיקים שכלל אינם מועברים לרשם והטיפול בהם מצוי מלכתחילה בסמכותו של בית המשפט, כגון מינוי מנהל עיזבון בהיעדר הסכמה ובקשה למזונות מן העיזבון.

בשנים עברו כל שנה הועברו כ- 5260 תיקים לבית המשפט. מתוך כ-34 אלף בקשות שמוגשות כל שנה.

אגרות

יש לשלם את האגרה הן לשם פרסום המודעה והן לשם הטיפול בבקשה בלינק הבא.

לאיזה לשכה פונים?

בהתאם למקום פטירות של המצווה פונים ללשכה שאליו הוא שייך, ניתן לברר עם אחת הלשכות

זמן הטיפול בבקשה

אין קביעת זמן ברורה של משך הזמן הטיפול בבקשה,

בשנים האחרונות זמן הטיפול עומד על הנתונים הבאים:

הטיפול ב-44% מהבקשות נמשך עד שלושה חודשים; ב-46% מהבקשות – בין שלושה לשישה חודשים, וב-10% מהבקשות – מעל שישה חודשים

כיצד מתבצע הטיפול בבקשה

ננסה לתת פירוט על התהליך בכדי שוכלו לחכות בסבלנות

שלב א הגשת בקשה, קליטתה ובדיקת תקינותה

בשלב הראשון, מזכירות בודקת את הבקשה אם היא כוללת כל הפרטים הנדרשים בטופס הרלוונטי ואם צורפו המסמכים שנקבעו בתקנות הירושה:

 • תעודת פטירה או הצהרת מוות
 • צוואה מקורית  (בבקשה לצו קיום צוואה)
 • הודעות ליורשים על דבר הגשת הבקשה
 • אישור על תשלום האגרה והוצאות הפרסום וייפוי כוח (אם המבקש מיוצג).
 • כמו כן, המזכירות בודקת אם אין מופיע במרשם הארצי רישום בדבר הגשת בקשה קודמת בקשר לאותו עיזבון.

בעבר נעשתה בדיקה בנכוחות המוסר אך כיום כבר לא, מה שיכול לעכב.

כל בקשה מוקלדת במערכת הממוחשבת ונסרקת למחשבי הרשם.

רק לאחר רישום הבקשה במחשבי הרשם מתחילים לבחון אותה במבחן המהות, כלומר הגשת הבקשה נשלחת לפרסום בעיתון יומי וברשומות ,

ובו זמנית הבקשה מועברת לקבלת עמדתו של ב"כ היועמ"ש.

5,000 מהבקשות מתוך 34,000 בשנים האחרונות סורבו ובוקשו השלמה בגינם

חלק מהסיבה היא כי הרבה בקשות מוגשות ללא עורך דין

ולכן הרשם יזם את ההגשה המקוונת שממולאת על ידי עורך דין ירושות והטופס המקוון מונע טעויות רבות.

למשל בלשכת תל אביב התהליך הבא קורה טרם הטיפול המהותי:

 

שם המנוח ומספר תיק הבקשה מוקלדים במערכת הממוחשבת בתוך יומיים לכל היותר.

לאחר מכן, המזכירות בודקת את תקינות הבקשה, ובדיקה זו אורכת כמה שבועות.

אם הבקשה תקינה, היא מועברת לחברה החיצונית לצורך הקלדתה ופעולה זו אורכת כשבועיים,

וכשבוע נוסף נדרש לסריקת הבקשה בידי החברה החיצונית הנוספת.

רק לאחר שהבקשה נסרקת לתוך המערכת הממוחשבת היא מועברת לב"כ היועמ"ש לקבלת עמדתו.

 

שלב ב פרסום דבר הגשת בקשה בעיתון וברשומות והעברה לב"כ היועמ"ש

בזמן שבקשה המוגשת לרשם מוקלדת במערכת הממוחשבת,

היא מועברת באופן אוטומטי למערכת הממוחשבת שבאגף האפוטרופוס הכללי השולח את הנתונים לפרסום לשלושה גורמים:

 • ללפ"ם- לשכת פרסום ממשלתית המעבירה את הנתונים לפרסום חד פעמי בעיתון,
 • למערכת הרשומות המפרסמת את הנתונים בחוברת פרסומי האפוטרופוס הכללי המופצת כפעמיים בחודש
 • לאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

שלב ג קבלת עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה

בדיקתו של ב"כ היועמ"ש וקבלת עמדתו הן למעשה השלב המהותי והחשוב ביותר של הטיפול בבקשות.

ב"כ היועמ"ש בוחן בין היתר אם הפרטים הרלוונטיים על משפחת המנוח מובאים במלואם,

אם בין היורשים ישנו חסוי, קטין או נעדר שאינו מיוצג ואם חלוקת העיזבון תואמת את הוראות חוק הירושה.

בבקשה לצו קיום צוואה נבחן גם אם הצוואה עומדת בהוראות החוק ואם היא נוגעת להיבטים ציבוריים הטעונים התייחסות מיוחדת, כמו הקמת הקדש.

על ב"כ היועמ"ש להודיע לרשם או לבית הדין אם יש לו עניין בבקשה אם לאו.

ככלל, נוסף לטיפולו של ב"כ היועמ"ש בענייני ירושות הוא עוסק גם בנושא אפוטרופסות .

 

רק נאמר שעל פי הדוח המתנה של כ-45 יום לקבלת עמדתו וזה בניכוי יתר התחנות בדרך. עם זאת המשרדים עוברים על הורדת זמן הטיפול ומשפרים ומחדדים את הנהלים שלהם כך שיהיו יעילים יותר.

 

שלב ד- מתן צווים בידי הרשם לענייני ירושה

 

השלב האחרון בטיפול בבקשות הוא העברת הבקשה לרשם לענייני ירושה לקבלת החלטה,

לאחר שהונחה בפניו עמדתו של ב"כ היועמ"ש, ולהוצאת צו כמבוקש.

גם כאן יש עיכובים ומהעבר עולה ששלב זה אורך כ-24 יום נוספים מהרגע שניתנה החלטת היועמ"ש שאין לו עניין בבקשה.

זהו הליך הטיפול עד קבלת הצו, ניתן לראות שההליך סבוך ולוקח זמן רב, נתוני פרק זה נלקחו בחלקים כמו שהם מביקורת מבקר המדינה שבחנה לעומק את פעילות הרשם לענייני ירושה והעלה ממצאים אלה על הכתוב. דאגנו להביא לכם חלקים נבחרים.

 

משך טיפול בקשה צו ירושה צו קיום צוואה

אופן קבלת הצו

אם יש לכם עורך דין אז הוא כבר ידאג להעביר לכם. אם אתם לבד אז תקבלו בדואר או תוכלו לגשת למשרדי הרשם ולקבל את הצו המיוחל.

מה קורה כאשר הצוואה מחו"ל

יש צורך להביא את תעודת הפטירה מחו"ל וחוות דעת משפטית אודות מצב דיני הירושה בחו"ל. בנוסף יש להביא תמצית רישום עם תאריך פטירת המנוח. אם האדם לא מקרבה ראשונה אולי יהיה צורך בצו בית משפט לשם הוצאת התמצית.