בקשה לצו ירושה – מה יש למלא במסמכים

מהי בקשה לצו ירושה

בקשה לצו ירושה הוא מסמך שיש למלא ולהגישו לרשם לענייני ירושה,  בסיום הליך המילוי ובצירוף מסמכים נוספים מגישים את סט המסמכים לרשם. ניתן להגיש בדואר רשום ובמקרים אחרים גם בצורה מקוונת.

איפה ניתן למצוא בקשה לצו ירושה

אפשר להוריד מהלינק הבא את הקובץ ולמלא את המסמךבקשה לצ ירושה  . חשוב לשים לב כי אם אתם מתכננים להגיש באופן מקוון את הבקשה אין למלא את את הגירסה הפיזית אלא הרשם מעוניין לראות את העותק האינטרנטי שמולא במערכת הממוחשבת של הרשם.

כיצד נמלא את המסמך

חלק א’ – המבקש, המוריש ומעמד היורשים

המבקש

שם פרטי ושם משפחה מס’ ת.ז , מענו כתובת מגורים, עניינו במתן הצו- בעניין זה המבקש יכול להיות אחד היורשים של הנפטר או יורש של יורש אחר שכבר נפטר וזאת אחריי המנוח (בכפוף לצו ירושה של אותו יורה רלוונטי).

ככל שעו”ד מייצג יש למלא את הפרק הרלוונטי.

המען לשם המצאת כתבי בית דין.

המוריש

שם מלא , מס’ ת.ז כפי שמופיע בתעודת הפטירה. מקום מושבו

הסבר מילוי טופס בקשה לצו ירושה

תקנות הירושה
טופס 1
(תקנה 14) א))
*מחק את המיותר

** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, התשנ”ח – 1988

*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.

עמוד 2

מקום מושבו – אם בישראל אז העיר האחרונה. אם בחו”ל אז יש לציין את המדינה.

תאריך הפטירה- יש למלא את מקום מושבו ביום מותו.

יש לצרף תעודת פטירה להוכחת המוות.

אם השאיר צוואה לא על כל הנכסים אז יש לסמן שהמנוח השאיר צוואה ובמקביל להגיש גם צו קיום צוואה.

בקשה לצו ירושה חלק 2

תקנות הירושה
טופס 1
(תקנה 14) א))
*מחק את המיותר

** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, התשנ”ח – 1988

*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
2

4 .כשרותם המשפטית של היורשים ושל הזוכים על פי הצוואה (אם ישנה)

בין היורשים ו/או הזוכים על פי הצוואה [ ] נכלל [ ] לא נכלל

[ ] קטין [ ] חסוי [ ] נעדר (סמן X בכל משבצת מתאימה)

חלק ב’: בן הזוג והקרובים של המוריש

1 .בן זוגו של המוריש

12 [ ] ( )למוריש היה במותו בן זוג ……………………………………………………………….

(א) [ ] בן הזוג חי ושמו הוא ………………………………………………………………..

מס’ תעודת זהותו …………………. מענו …………………………………………

(ב) [ ] בן הזוג נפטר אחרי המוריש ביום ……………. כמוכח ב ……………………….

ויורשיו של בן הזוג הם:

השם מס’ תעודת זהות המען הקרבה לבן הזוג
1.
2.

13 ( )זכויותיו המיוחדות של בן הזוג בעזבון (כשהמנוח לא השאיר צוואה לגבי המכונית והדירה):

(א) מכונית

[ ] למוריש לא היתה מכונית במותו.

[ ] למוריש היתה במותו מכונית נוסעים שהיתה שייכת למשק הבית המשותף לו ולבן זוגו, ובן הזוג
זכאי לקבלה על פי סעיף 11) א) לחוק הירושה, התשכ”ה – 1965 .ואלה פרטי המכונית:

………………………………………………………………………………………………………………

(ציין את פרטי המכונית והבעלות עליה כפי שהם רשומים ברשיון הרכב, וכן כל פרט אחר הנוגע לענין,
גכ ון אם היו מספר מכוניות נוסעים במשק הבית המשותף

חלק ב

בן הזוג והקרובים

במידה והנפטר היה נשוי יש למלא את פרטי בן בת הזוג. אם הם גם אינם בחיים יש להציג תעודת פטירה שלהם גם.

אם בן הזוג היה ב-3  האחרונות למותו יש למלא סעיף של הדירה ומכונית, יש קדימות לבת הזוג בעניין זה. עד רכב אחד שלל המכוניות ככל שיש.

ס’ 14 יש למלא אם גם הבן זוג של הנפטר אינו בחיים ונפטר לפני המנוח.

 

קרובי המוריש

למלא את כל ילדיו

במידה ואין ילדים למלא את הוריי המוריש ואת צאצאיהם

 

אם אחד היורשים רוצה להסתלק מהירושה יש מקום ייעודי למלא את הפרטים

 

תקנות הירושה
טופס 1
(תקנה 14) א))
*מחק את המיותר

** פרט את העובדות הנתונות לרשם לעניני ירושה סמכות לפי תקנה 13)א) לתקנות הירושה, התשנ”ח – 1988

*** מקבל את התצהיר יכול שיהיה עורך דין, שופט, דיין או ראש רשות מקומית.
8

חלק ג’: שינויים לאחר פטירת המוריש

18 ( )יורשים אלה הס קתל ו מחלקם בעזבון כמפורט במסמכים המצורפים בזה:

שם היורש ………………. פרטי החלק שממנו הסתלק …………………….

אם הסתלק לטובת אדם מסויים (שהוא בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו) –

פרטי האדם שלטובתו הסתלק:

שמו …………………………………….

מס’ תעודת זהותו …………………….

קרבתו למוריש ………………………..

19 ( )מבי ן יורשי המוריש נפטרו לאחר מותו:

שם היורש ……………………………..

מס’ תעודת זהותו …………………….

הקרבה למוריש ……………………….

נפטר ביום ……………………. כמוכח ב …………………………………………..

והניח אחריו את היורשים הבאים, כמוכח בראיות הרשומות להלן:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

פרטי היורשים

יש למלא את פרטיהם המלאים של כל היורדים, יש לציין בכשרות משפטית אם הם בגירים, קטינים ועוד. יש לציין גם יורשים של יורש שנפטר כאמור.

הצהרת המבקש

הודעות ליורשים , תעודת פטירה, הוספת תצהיר מאומת

Category: צו ירושה